REGELD

Zwrot podatku z Niemiec

REGULAMIN UMOWA

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

§1. ZASADY OGÓLNE

Legenda:

Zelecenodawca-Klient, osoba,  która wypełni formularz rozliczeniowy na stronie www.regel.pl  zakładka ,,rozlicz się online” lub ,,darmowa kalkulacja,,.

Zleceniobiorca-Firma REGELD z siedzibą w Rzeszowie 35-025 ul.Leopolda Lisa Kuli 6/7

Strony: Zleceniobiorca oraz Zleceniodawca

Darmowa kalkulacja – darmowa usługa, polegająca na wstępnej kalkulacji rozliczenia podatkowego Zleceniodawcy w celu określenia wysokość zwrotu podatku lub nadpłaty, niezobowiązująca Zleceniodawcy. Zleceniobiorca nie pobiera opłat oraz w żaden sposób nie zobowiązuje Zleceniodawcy. 

 

 1. Niniejszy REGULAMIN I UMOWA określa zasady współpracy w zakresie:
 •     – składania wniosku (wypełnionego formularza ze strony internetowej Firmy REGELD  www.regeld.pl o rozliczenie podatku dochodowego klienta wraz załączoną dokumentacją do właściwego urzędu podatkowego w Niemczech.
 • –  Zleceniodawca, w celu wykonania usługi przez Zleceniobiorcę przekaże odpowiednie wymagane dokumenty określone przez Zleceniobiorcę.
 • – Zawarcie niniejszej Umowy nie skutkuje zobowiązaniem do zapłaty przez Zleceniodawcę jakiegokolwiek wynagrodzenia na rzecz Zleceniobiorcy. 
 • – Zleceniobiorca oświadcza, iż nie świadczy usług konsultacji prawnych, finansowych lub doradztwa podatkowego związanego  z prowadzoną działalnością.
 • – zakres działania  Zleceniobiorcy obejmuje  kompletowanie przez Zleceniobiorcę niezbędnych dokumentów dostarczonych przez Zleceniodawcę w celu złożenia wniosku  o rozliczenie podatku w Niemczech 
 • -przygotowanie Darmowej kalkulacji na podstawie otrzymanych przez Zleceniodawcę dokumentów i informacji. 

 

§ 2. Zamówienie usługi. Darmowa kalkulacja

 

§ 3. Zobowiązania Zleceniobiorcy 

 • Zleceniobiorca, po otrzymaniu kompletu dokumentów od Zleceniodawcy przygotowuje rozliczenie podatkowe-darmową kalkulację. Zleceniobiorca  poinformuje (telefonicznie, mailowo, SMS lub poprzez Facebook Messenger) Zleceniodawcę o wyniku darmowej kalkulacji, wysokości zwrotu lub nadpłaty podatku. 
 •   Po akceptacji rozliczenia-darmowej kalkulacji przez Zleceniodawcę, Zleceniobiorca przesyła rozliczenie podatkowe do odpowiedniego urzędu skarbowego.
 • Zleceniobiorca po przesłaniu rozliczenia Zleceniodawcy do urzędu skarbowego przesyła droga mailową na wskazany adres Zleceniodawcy:

-potwierdzenie wykonania rozliczenia podatkowego oraz przesłania go urzędu skarbowego

-rachunek do zapłaty za wykonaną usługę zgodny z obowiązującym cennikiem  z terminem płatności 14 dni na wskazane konta bankowe w rachunku.

 • Zleceniobiorca zobowiązuje się przesłać dokumenty oraz informację wskazane w trakcie składania zamówienia  przez Zleceniodawcę do odpowiedniego urzędu skarbowego. 
 • Usługa, rozliczenie podatkowe, zostaje zrealizowane w momencie przesłania rozliczenia przez 

 Zleceniobiorcę  do odpowiedniego urzędu skarbowego Zleceniodawcy.

 

§4. Realizacja usługi

 

 • Usługa, rozliczenie podatkowe, zostaje zrealizowane w momencie przesłania rozliczenia podatkowego Zleceniodawcy  przez Zleceniobiorcę  do odpowiedniego urzędu skarbowego Zleceniodawcy w Niemczech po akceptacji Zleceniodawcy w formie ustnej lub pisemnej.
 •  W dniu wykonania usługi tj. przesłania rozliczenia do urzędu skarbowego Zleceniodawcy, Zleceniobiorca wystawia rachunek do zapłaty za usługę zgodny z obowiązującym cennikiem, z terminem płatności 14 dni od przesłania rachunku wraz z potwierdzeniem wykonania usługi do Zleceniodawcy w formie mailowej na wskazany przez Zleceniodawcę adres mailowy.
 •  Zleceniodawca wskazuje numer konta bankowego, na który zostanie przekazany zwrot podatku od urzędu skarbowego.
 • Zleceniobiorca nigdy nie wskazuje własnego numer konta bankowego do przelewu środków z urzędu skarbowego.

 

§5.  Zobowiązania i oświadczenia Zleceniodawcy w celu rozliczenia podatku-wykonania usługi przez Zleceniobiorcę.

 • Zleceniodawca zobowiązuje się do*:
 1. przekazanie informacji o dochodach za rok lub lata objęte usługą.
 2. dochody z każdego źródła oraz kraju.
 3. informację o zasiłkach, odszkodowaniach, wpływach.

*w przypadku rozliczenia się wspólnie z małżonkiem/ą zobowiązanie dotyczy również informacji o małżonku/małżonce. 

 • przesłanie odpowiednich, czytelnych zaświadczeń, dokumentów o dochodach, zasiłkach, dietach do Zleceniodawcy.
 • przesłanie  Zleceniobiorcy otrzymanej korespondencji z urzędu skarbowego w odpowiednim terminie, który pozwoli na ewentualny kontakt z urzędem skarbowym przez Zleceniobiorcę. 
 • terminowy kontakt ze zleceniodawcą w celu sprawnego i terminowego reagowania na ewentualne pisma z urzędu. 
 •  Zleceniodawca oświadcza również, że wszystkie dane, dokumenty przekazane Zleceniobiorcy w formie papierowej, elektronicznej lub ustnej, są aktualne i zgodne z prawdą. 

Wszelką odpowiedzialność w przypadku niezgodności danych ze stanem faktycznym i związanych z tym konsekwencji ponosi Zleceniodawca.

 

§6 Pośrednictwo

 Zleceniobiorca może powierzyć innemu podmiotowi wykonanie całości lub części usługi. 

Powierzenie, pośrednictwo, przekazanie usługi innemu podmiotowi jest traktowane jak działanie firmy REGELD.

 

§7 Cennik

 Koszt rozliczenia, wykonania usługi wynosi:

 • 70 EUR lub 320 zł za rozliczenie 1 roku podatkowego
 • 140 EUR lub 640 zł za rozliczenie 2 lat.
 • 200 EUR lub 920 zł za rozliczenie 3 lat
 • 250 EUR lub 1150 zł za rozliczenie 4 lat.

Termin płatności wynosi 14 dni od chwili przesłania przez Zleceniobiorcę potwierdzenia przesłania rozliczenia do urzędu skarbowego oraz rachunku na wskazany adres mailowy Zleceniodawcy.

Brak dodatkowych opłat oraz prowizji.

W przypadku braku płatności w terminie, Zleceniodawca otrzyma wezwanie do zapłaty.

Brak reakcji ze strony Zleceniodawcy na wezwanie do zapłaty skutkować będzie przekazaniem sprawy do firmy windykacyjnej. 

 

§8. Czas trwania,  rozwiązanie

 1. Umowa została zawarta na czas nieokreślony.
 2. Zleceniodawca i Zleceniobiorca mogą wypowiedzieć umowę, na podstawie art. 746 Kodeksu       cywilnego. 
 3. Jeśli Zleceniobiorca nie przystąpi do realizacji usługi w ciągu 30 dni, Zleceniodawca ma prawo do odstąpienia od umowy. 
 4. Zleceniodawca po otrzymaniu informacji od Zleceniobiorcy o wysokości zwrotu lub dopłaty podatku określa dalszą wolę współpracy, która skutkuje przesłaniem rozliczenia do urzędu skarbowego lub zakończeniem procesu realizacji usługi.
 5. Rozwiązanie umowy, realizacji usługi może być wypowiedziane przez obie strony w chwili braku warunków do wykonania usługi tj. brak kontaktu, nieterminowe przekazanie dokumentów, brak odpowiednich dokumentów, nieczytelne dokumenty oraz inne kwestie nieopisane, które ograniczają lub mają znaczący wpływ na realizację usługi. 

 

Zawarcie niniejszej umowy ma miejsce na odległość i  poza siedzibą firmy, w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (tekst jednolity z dnia 9 marca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 683), Zleceniodawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.

W przypadku realizacji usługi przed upływem okresu do wykonania prawa odstąpienia, Zleceniobiorca będzie respektował na korzyść Zleceniodawcy odstąpienie od umowy mimo realizacji/zrealizowania  usługi w tym okresie. 

 

§9. Reklamacje

 1. Umowa zawarta są w języku polskim i na podstawie prawa polskiego. Wybór ten nie pozbawia jednak ochrony konsumenta, jaką przyznają mu przepisy, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, a przedsiębiorca kieruje swoją działalność do tego państwa i umowa wchodzi w zakres tej działalności. 
 2. Reklamacje w zakresie wykonania usługi  należy składać w formie pisemnej na adres pocztowy lub adres mailowy  Zleceniobiorcy,  Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od ich otrzymania. 
 3. Wszelkie spory umowne będą rozpatrywane przez sądy powszechne. 

§10. Polityka prywatności 

Przetwarzanie danych osobowych przekazanych przez ZLECENIODAWCĘ  w celu rozliczenia podatku przez firmę REGELD z siedzibą 35-025 Rzeszów ul. Lisa Kuli 6/7.

Zleceniodawca wyraża zgodę na przetwarzanie  danych osobowych w celu rozliczenia podatku z Niemiec przez Zleceniodbiorcę, a także

 do celów marketingowych i statystycznych, w trakcie a także po wygaśnięciu usług realizowanych przez REGELD.  Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 R. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) dane zamieszczam dobrowolnie, mam prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania i żądania zaprzestania przetwarzania moich danych osobowych.Oświadczam, że wszystkie podane informacje są zgodne z prawdą.

Zebrane dane  osobowe przechowywane są na serwerach cyber_Folks S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań 

I. Postanowienia ogólne

Polityka prywatności określa, jak zbierane, przetwarzane i przechowywane są dane osobowe Użytkowników niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego www.zwrot-podatku-z-niemiec.online (dalej: Serwis).
Serwis zbiera wyłącznie dane osobowe niezbędne do świadczenia i rozwoju usług w nim oferowanych.
Dane osobowe zbierane za pośrednictwem Serwisu są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.
II. Administrator danych

Administratorem danych osobowych zbieranych poprzez Serwis jest REGELD Rafał Biel, adres: Rzeszów 35-025 ul.Lisa Kuli 6/7 NIP: 5170094959  adres poczty elektronicznej: (dalej: Administrator).

III. Cel zbierania danych osobowych

Dane osobowe wykorzystywane są w celu:
rejestracji konta i weryfikacji tożsamości Użytkownika,
realizacji umowy dotyczącej usługi rozliczenia podatku z Niemiec
komunikacji z Użytkownikiem (livechat, formularz kontaktowy itp. )
wysyłki newslettera (po wyrażeniu zgody Użytkownika na jego otrzymywanie),
prowadzenia systemu komentarzy,
świadczenia usług społecznościowych,
promocji oferty Administratora,
marketingu, remarketingu, afiliacji,
personalizacji Serwisu dla Użytkowników,
działań analitycznych i statystycznych,
windykacji należności,
ustalenia i dochodzenia roszczeń albo obrony przed nimi.
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy albo skorzystania z innych funkcjonalności Serwisu.
IV. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych

Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, NIP

adres mailowy, dane wypełnione we formularzu znajdującym się pod linkiem https://zwrot-podatku-z-niemiec.online/zwrot-podatku-z-niemiec/

V. Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez okres:

gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy – do momentu przedawnienia roszczeń po jej wykonaniu,
gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda – do momentu jej odwołania, a po odwołaniu zgody do przedawnienia roszczeń.
W obu przypadkach termin przedawnienia wynosi 6 lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe i roszczeń dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej – 3 lata (jeśli przepis szczególny nie stanowi inaczej).

VI. Udostępnianie danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane: podmiotom powiązanym z Administratorem, jego podwykonawcom, podmiotom współpracującym z Administratorem np. firmom obsługującym e-płatności, firmom świadczącym usługi kurierskie/pocztowe, kancelariom prawnym.
Dane osobowe Użytkowników nie będą/będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

VII. Prawa Użytkowników

Użytkownik Serwisu ma prawo do: dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, cofnięcia zgody w każdej chwili (co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego w oparciu o zgodę przed jej cofnięciem).
Zgłoszenie o wystąpieniu przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającym z wymienionych praw należy przesłać na adres .
Administrator spełnia lub odmawia spełnienia żądania niezwłocznie – maksymalnie w ciągu miesiąca od jego otrzymania.
Użytkownik ma prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie narusza jego prawa i wolności (RODO).

VIII. Pliki cookies

Serwis zbiera informacje za pomocą plików cookies – sesyjnych, stałych i podmiotów zewnętrznych.
Zbieranie plików cookies wspiera poprawne świadczenie usług w Serwisie i służy celom statystycznym.
Użytkownik może określić zakres dostępu plików cookies do swojego urządzenia w ustawieniach przeglądarki.

IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Dane Użytkowników nie mogą być przetwarzane w zautomatyzowany sposób tak, że na skutek tego mogłyby zapaść wobec nich jakiekolwiek decyzje.
Dane Użytkowników mogą być profilowane celem dostosowania treści i personalizacji oferty po wyrażeniu przez nich zgody.

X. Postanowienia końcowe

Administrator ma prawo do wprowadzenia zmian w Polityce prywatności, przy czym prawa Użytkowników nie zostaną ograniczone.
Informacja o wprowadzonych zmianach pojawi się w formie komunikatu dostępnego w Serwisie.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Polityce prywatności obowiązują przepisy RODO i przepisy prawa polskiego.

 

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy, jak również oświadczenia o jej rozwiązaniu lub odstąpieniu od niej, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umowę zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego

 

__—->wróć do strony głównej  

 

REGELD

Rzeszów 35-025

ul.Lisa Kuli 6/7

+48172000123

www.regeld.pl